MediaPortal 2 2.1.1707.10312

MediaPortal 2 2.1.1707.10312

Team MediaPortal – 93,4MB – Open Source –
MediaPortal is a free open source media center software, ideal for turning your PC into a very advanced multi media center, or Home Theater PC (HTPC).
Using MediaPortal, you can listen to your favorite music and radio; watch your videos and DVDs; or view, schedule and record live TV, much like a digital video recorder such as TiVo, but better. And that's only the basic features!

Tổng quan

MediaPortal 2 là một Open Source phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Team MediaPortal.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MediaPortal 2 là 2.2.1910.12147, phát hành vào ngày 09/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/08/2017.

MediaPortal 2 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 93,4MB.

MediaPortal 2 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MediaPortal 2!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có MediaPortal 2 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản